LITERATURA PŘED SOUDEM

 

Soudněznalecký posudek v  trestné věci dle  §§ 8/1, 112 Trestního zákona — tr. čin poškozování zájmu republiky v cizině

 

Československá Akademie věd

Ústav pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu, Brno, Mendlovo náměstí 19

18. ledna 1985

 

Vyjádření k textům Ivy Kotrlé a Zdeňka Rotrekla

a)         Iva Kotrlá: Odchyt andělů

b)         Zdeněk Rotrekl: Basic Czech

c)         Iva Kotrlá: Února

d)         Iva Kotrlá: Více než 13 řádky o:

e)         Iva Kotrlá: A.E.I.O.U.

f)          Iva Kotrlá: Tabulky trusu

 

Uvedené texty je možno z ideového hlediska posuzovat z několika rovin. Zaměřuji se pouze na to, jakým způsobem se v nich projevují a jakou funkci v nich plní motivy související s náboženským textem.

 

ad a) Uvedená novela je uvedena citátem z katolického básníka Jakuba Demla a dedikována „památce Otce Adolfa Kajpra umučeného 17. 9. 1959 v Leopoldově". Ten je v textu zmíněn dále na s. 189 (pohřeb na Vyšehradě po 10 letech). Děj je zasazen do podzimu 1968. Události jsou hodnoceny očima těch, kteří dané řešení naší vnitropolitické krize zásadně odmítají.

Katolické přesvědčení autorky se promítá v textu především v těchto vzájemně se prolínajících rovinách:

 

1. V rovině historicko-politických a společenských úvah, které tlumočí především stařík Vincenc Bláha, bývalý jáhen, který připravuje založení mnišského řádu, nyní zaměstnanec sběrny, a bývalý profesor reálky, jezuita, který po smrti místního faráře vykonává kněžský úřad v městečku. Je to např. myšlenka o církvi, která je nejblíže skutečnému životu (s. 88—89), nebo úvaha nad citátem z evangelia s praktickými společenskými konsekvencemi (s. 109—110). Často jde přímo o fantastické konstrukce, jako např. úvaha o tom, že Jan Zižka z Trocnova byl tureckým agentem a byl manipulován z vnějšku (s. 356 — 357). Naši krajinu ostatně „ďábel použil jako odkladní prostor" (s. 12).

2. V příběhu kolem ,,zázračného pramene", který je zmíněn v kontextu dalších „zázraků" {turínské plátno, socha sv. Anežky v Nagasaki, zjevení P. Marie sv. Kateřině Labouré, zázračná medailka). Zde rovněž text přechází až k fantasmagoriím (okresní tajemník strany si umyl v pramenu oči a uzdravil se, po smrti faráře Stanislava z pramene tekla 3 dny zkrvavená voda ap.).

3. V osobních osudech postav novely, které, pokud jsou věřící, mohou i chybovat, žijí však v neustálém pronásledování, mnohdy v bídných poměrech, ale jsou morálně čistí, pokud nejsou věřící, nežijí spořádaně a mají pokřivený morální profil. Životní osudy věřících jsou zobrazovány tak, že zpravidla jde o lidi postižené, až mučedníky, ať už je to zmíněný stařík Bláha, který byl postižen za to, že se kdysi staral o Pražské jezulátko, ošetřuje nyní obětavě nemocnou a invalidní Marušku, nebo farář Stanislav, který byl údajně u pramene zabit, nebo jedna z hlavních postav, inženýr, který přijíždí do městečka a který byl kvůli svému přesvědčení u PTP, nebo i v obecné rovině („na Slovensku oddělali spoustu řeholníků" — s. 189).

ad b, c) Úvodem poznamenávám, že se jedná o veršované texty, u nichž je analýza světonázorového obsahu a přesné určení významu vždy složitější než u prózy. Přesto je možno říci, že se v těchto textech rovněž projevuje křesťanský světový názor autorů především ve způsobu užití náboženských motivů.

ad b) Text má osobitý tvar, náb. motiv je zde mj. na s. 12, 13, 54, či tendenční připomínka 50. let na s. 22–23.

ad c) Náb. motivy se objevují na s. 12, 18 (obraz boha jako zahradníka, kterého nespatříme, protože ničíme „zahrady"). Strany 31, 44, 46, 62, 66, 85. Báseň evokuje apokalyptické obrazy zmatku, či na s. 92 věčnost křesťanské víry a pomíjivost našeho společenského zřízení.

 ad d) Glosy se dotýkají náb. problematiky např. v poznámce k Živé abecedě, kde se náhle připomíná v souvislosti s ptáčkem svatováclavská orlice nebo kříže na pavoukovi a sanitce, nebo když nad knihou Ohrožená příroda autorka poznamenává, „že vedoucí činitelé vědecky a ateisticky řízené společnosti meditovat ani nesmějí", má mj. na mysli, že z hlediska vědeckého světového názoru si s ekologickými problémy společnost poradit nedovede, Židovská ročenka je zase příležitostí k útoku na CM kalendář v souvislosti s tím, že Židovská ročenka na rozdíl od CM kalendáře nepřipomíná žádná společenská výročí. Autorka propaguje Horvátovu knihu Století ryb… jako moderní katolickou prózu, chválí článek J. Kebrleho v Duchovním pastýři jako příklad skutečně vědeckého přístupu k výzkumu křestních a rodných jmen proti našim vědeckým publikacím.

ad e, f) Povídky A.E.I.O.U. ani verše Tabulky trusu I, II, neobsahují motivy, které by byly otevřeně ovlivněny náboženským světonázorem.

Shrnuji: Náboženský (křesťanský) světový názor přispívá především v textu Ivy Kotrlé Odchyt andělů k nábožensky deformovanému pohledu na společenskou skutečnost, ke zkreslování historických souvislostí i politické situace. Svět, v němž žijeme, je zobrazen jako nejistota, nezakotvení, bezútěšný totalitní systém. Skutečnou jistotou, zakotvením a oporou je podle textů křesťanská víra a církev.

PhDr. Jan Zouhar, CSc.

 

Započetí hlavního líčení v trestní věci proti Petru Kozánkovi a Zdeňkovi Otrlému

 

Dne 19. června 1985 bylo u okresního soudu v Hodoníně započato hlavní líčení v trestní věci proti ing. Petru Kozánkovi a Zdeňkovi Kotrlému, kteří jsou obžalováni z pokusu poškozování zájmu republiky v cizině — viz naše sdělení č. 329, 346 a 454, kde jsme omylem uvedli, že hlavní líčení je nařízeno na 19. července. Předseda senátu JUDr. Jaroslav Klas hlavní líčení odročil, aby mohl vyhovět návrhu Zdeňka Kotrlého na slyšení soudního znalce, PhDr. Jana Zouhara. Znalec ve svém posudku nehodnotil totiž jen texty, které měly být převezeny do Rakouska, ale i texty, nalezené při domovní prohlídce v bytě Ivy Kotrlé. Prokurátor JUDr. Jaroslav Obdržálek se k tomuto návrhu připojil. Hlavní líčení bude pokračovat 2. července ve 12.30 hod. v budově hodonínského soudu. Při dosavadním průběhu líčení nebyla veřejnost nijak omezována.

24. června 1985 Sdělení VONS č. 457

 

Petr Kozánek a Zdeněk Kotrlý odsouzeni

 

Dne 2. července 1985 se konalo u okresního soudu v Hodoníně II stání hlavního líčení proti obžalovaným, ing. Petru Kozánkovi a Zdeňku Kotrlému v trestní věci podle  § 112 tr. zák. Soudnímu senátu předsedal opět JUDr. Jaroslav Klas, jinak na základě stížnosti Zdeňka Kotrlého z předchozího líčení, že u soudu není používána jako úřední jazyk čeština, došlo k výměně prokurátora. Hlavní líčení bylo zahájeno svědeckou výpovědí PhDr. Jana Zouhara CSc., vědeckého pracovníka ČSAV. Nejprve bylo zjištěno, že PhDr. Jan Zouhar není soudním znalcem, přesto soud jeho posudek na literární texty Ivy Kotrlé respektoval. Vědecký pracovník z Ústavu pro výzkum společenského vědomí a ateismu v Brně zdůraznil, že poezie Ivy Kotrlé „evokuje apokalyptické obrazy zmatku, věčnost křesťanské víry a pomíjivost našeho společenského zřízení", čímž je schopna nepříznivě ovlivňovat myšlení zvláště československé emigrace v zahraničí. Připustil, že některé její básně i povídky by bylo možné tisknout i v ČSSR, ale poukázal na skutečnost, že ideodiverzní centrály v zahraničí mohou literární texty Ivy Kotrlé z politických důvodů zneužívat. Na přímý dotaz soudu upřesnil navíc svůj písemný posudek v tom smyslu, že mu jako vědeckému pracovníku ČSAV nejvíce vadilo zkreslování historických skutečností z doby nedávno minulé, a to především v románu Ivy Kotrlé Odchyt andělů, který je situován časově do října roku 1968. Zvláště vyzdvihl nepravdivé tvrzení Ivy Kotrlé v tomto literárním textu, že „Sovětská armáda při svém vstupu do Československa v roce 1968 zabírala pro své účely i civilní objekty". Toto tvrzení Ivy Kotrlé v románě označil za překrucování historických skutečností, a tedy i za schopné poškodit zájmy ČSSR v zahraničí. Obhájce JUDr. Jiří Machourek se svědka dotázal, zda je tento konkrétně vyslovený názor na zkreslování historických skutečností v románu na období roku 1968 i názor ČSAV, kde vědecky pracuje. Prokurátor požádal soud, aby tuto otázku obhájce označil za nepřípustnou. Soudní senát však otázku za nepřípustnou nepovažoval a na další dotaz obhájce vědecký pracovní ČSAV PhDr. Jan Zouhar připustil, že tento názor ČSAV nezastává a že je to jeho subjektivní dojem z roku 1968.

 Okresní prokurátor v Hodoníně potom zdůraznil vinu obou obžalovaných a vysokou společenskou nebezpečnost jejich pokusu vyvézt literární texty Ivy Kotrlé do Rakouska a žádal jejich potrestám i za tento pokus v polovině trestní sazby, jež činí tři léta vězení. Obhajoba zdůraznila fakt, že obžaloba nepředložila soudu soudně znalecký posudek literárních textů Ivy Kotrlé, ale pouze hodnocen, těchto křesťansky motivovaných textů vědeckým pracovníkem z ústavu ateismu, který je hodnotit z hlediska oficiální státní materialistické doktríny a tedy zákonitě nepříznivě. A to by nemělo zavdat příčinu k soudně trestnímu postihu podle ústavy ČSSR, která zaručuje každému občanu svobodu vyznaní a svědomí. Obžalovaný ing. Petr Kozánek potom ve svém posledním slově poukázal na skutečnost, že literární' texty při své cestě do Rakouska v autě nijak neukrýval, měl je v neuzavřené příruční tašce a vůbec si nebyl vědom, že by se dopouštěl trestného činu. Ivu Kotrlou zná z gymnázia jako svou věřící spolužačkám se rovněž považuje za věřícího katolického křesťana a zároveň občana své republiky, pro jejíž blaho doposud Svědomitě pracoval. Nemohl předpokládat, že by literární texty věřící matky pěti dětí mohly poškozovat zájmy republiky v zahraničí, a je tedy nevinen. Obžalovaný Zdeněk Kotrlý odmítl před soudem vypovídat, v posledním slově jen poukázal na omyly, jichž se StB při přípravě tohoto procesu od počátku dopouštěla, a zdůraznil, že se k žádné vině nepřiznal a přiznat nemíní, neboť se žádného trestného činu nedopustil.

Soud potom rozhodl o vině obou obžalovaných, kteří se pokusem vyvézt literární texty Ivy Kotrlé dopustili ve smyslu § 112 poškozování zájmů republiky v zahraničí a odsoudil je oba na 10 měsíců odnětí svobody s odkladem trestu na zkušební dobu 2 let. Oba obžalovaní se okamžitě odvolali, prokurátor byl s výší uděleného trestu srozuměn a odvolání nepodal.

 

Odvolací řízení v trestní věci proti Petru Kozánkovi a Zdeňkovi Otrlému

 

Senát krajského soudu v Brně za předsednictví JUDr. Jaromíra Papírníka projedná ve veřejném zasedání, které se bude konat dne 6. září 1985 v jedenáct hodin ve třetím patře soudní budovy v Rooseveltově ulici v Brně, odvolání proti rozsudku okresního soudu v Hodoníně ze dne 2. července 1985. Tímto rozsudkem byli ing. Petr Kozánek a Zdeněk Kotrlý uznáni vinnými trestným činem pokusu o poškozování zájmů republiky v cizině (§ 8/1 k § 112 tr. z.) a každému z nich byl uložen trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. (K průběhu trestního řízení viz naše sdělení č. 329, 345, 454, 457 a 462.)

Obžalovaným bylo kladeno za vinu pouze to, že se pokusili vyvézt do zahraničí několik básnických sbírek Ivy Kotrlé a Zdeňka Rotrekla, které byly podle krajně problematického znaleckého posudku shledány pochmurnými a pesimistickými. Jejich odsouzení, třebaže jen k podmíněným trestům, je proto absurdním anachronismem, která nemá oporu v čs. právním řádu a odporuje přijatým mezinárodním závazkům, např. Závěrečnému aktu z Helsinek. Krajský soud má nyní možnost dát průchod spravedlnosti a napravit právní a věcná pochybení první instance tím, že oba obžalované viny v úplném rozsahu zprostí.

4. září 1985 Sděleni VONS č. 463

 

Rozsudek nad P. Kozánkem a Z. Kotrlým pravomocný

 

Senát krajského soudu v Brně za předsednictví dr. Jaromíra Papírníka potvrdil dne 6. září t. r. v odvolacím řízení rozsudek okresního soudu v Hodoníně z 2. července 1985. Tímto rozsudkem byli ing. Petr Kozánek a Zdeněk Kotrlý uznáni vinnými pokusem o trestný čin poškozování zájmů republiky v cizině podle § 8 k § 112 trestního zákona a odsouzeni každý k 10 měsícům odnětí svobody s podmíněným odkladem na 2 roky. (Viz naše sdělení č. 329, 345, 454, 457, 462 a 463.) Krajský soud tak potvrdil ostudné potlačování nezávislé literární tvorby.

18. záři 1985 Sdělení VONS č. 470